تصميم گيري الکترونیکی

با عنایت به اهمیت مشارکت ذینفعان دستگاه های اجرائی در زمینه تصمیم گیری های مرتبط با خدمات ارائه شده به استحضار می رساند، پژوهشگاه فضایی ایران ارتقاء سامانه درگاه خدمات آزمایشگاهی خود را در دستور کار قرار داده و در نظر دارد در راستای استفاده از نظرات و پیشنهادات ذینفعان محترم، نسبت به دریافت نظرات ایشان اقدام نماید.
لذا خواهشمند است با تکمیل فرم زیر پژوهشگاه را در این مهم یاری فرمائید.
لازم به ذکر است «درگاه اطلاع رسانی خدمات آزمایشگاه های پژوهشگاه فضایی ایران» در آدرس https://labs.isrc.ac.ir/ و «روال ثبت درخواست در سامانه خدمات آزمایشگاه ها» از اینجا قابل مشاهده می باشد.
نتایج تصمیم گیری های حاصله متعاقبا در پرتال پژوهشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.