نظرسنجی

پرتال خدمات الکترونیکی پرتال خدمات الکترونیکی پژوهشگاه فضایی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
 
 
نظرسنجی خدمات پژوهشگاه فضایی ایران در خدمات آنلاین پژوهشگاه فضایی چه معیاری مهمتر است؟
 
 
 
خدمات آزمایشگاهی عملکرد خدمات آزمایشگاهی را چگونه ارزیابی می کنید؟